"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej", „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Operacje typu 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej" 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy

wersja 1z

 • Wniosek o przyznanie pomocy - wersja do edycji (xlsx)
  UWAGA: 
  W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:
  6.13. Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
  6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków

  poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).
  Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

Umowa

wersja 3z

wersja 2z


Wniosek o płatność

wersja 5z (obowiązuje od 20 czerwa 2018 r.)

wersja 4z