"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 2z (obowiązuje od 20 czerwca 2018 r.)

W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 wraz z instrukcją jego wypełniania (v 2z), w sekcji VI. Informacja o załącznikach w pkt: 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Uwaga: Nie dostarczenie ww. dokumentów we wskazanych przypadkach, nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

Wersja 1z


Umowa

Wersja 5z (obowiązuje od 12 marca 2020 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 20 czerwca 2018 r.)

Wersja 3z

Wersja 2z


Wniosek o płatność

wersja 5z (obowiązuje od 20 czerwa 2018 r.)

wersja 4z (z 17.01.2018 r.)

wersja 3z (z 05.12.2016 r.)

wersja 2z (z 24.08.2016 r.)

wersja 1z